Giới thiệu – Massage Nail & SPA 68 Phú Quốc
  • Giới thiệu

With the criterion: Young – Healthy – Beauty, MASSAGE NAIL& SPA 68 always gives customers the prestige, conquering millions of customers with unremitting efforts. The friendliness with professional service has left the impression. profound for each customer. The anniversary between us and customers is always kept and appreciated, becoming a motivation for us to try to improve more. “For customers to say, let customers feel” MASSAGE NAIL& SPA 68 always shows its value.

Coming to MASSAGE NAIL& SPA 68, you will be consulted by professional skin care experts, your skin will be taken care of best from nature with simple treatment, giving you a skin young, healthy and full of life. You will be able to choose different ways to take care of your skin such as: special treatment for acne, special treatment for melasma, skin aging from the genuine and prestigious products of Ohui, Shishedo, Cledepeau. Combining Colagen drink with State-certified and certified certificate will bring really clear results and trial products. Your skin will be looked after and exfoliated, restoring softness, radiance and enhancing vitality. The skin will be regenerated to become smooth, antibacterial, rich in moisture and limit the impact of the sun … Especially, to pamper the skin, Nail & Spa 68 focuses on the originating products. Natural as Collagen, oatmeal, Japanese seaweed detoxify soothe the body and bring soft skin, become smooth and perfect.

MASSAGE NAIL& SPA 68 is fully equipped with airy and comfortable rooms to best serve the needs of customers, reasonable prices, serving domestic and foreign customers. Besides, at our Spa you can enjoy the relaxing feeling with a separate space without paying any extra costs.

젊음 – 건강 – 아름다움이라는 기준으로 MASSAGE NAIL& SPA 68은 끊임없는 노력으로 수백만 명의 고객을 확보하며 항상 고객에게 명성을 선사합니다. 전문적인 서비스와 친근함이 인상적이었습니다. 각 고객마다 심오합니다. 우리와 고객 사이의 기념일은 항상 소중히 간직되고 감사하며, 더 나은 발전을 위해 노력하는 원동력이 됩니다. “고객이 말하게 하라, 고객에게 느끼게 하라” MASSAGE NAIL& SPA 68은 언제나 그 가치를 보여줍니다.

MASSAGE NAIL& SPA 68에 오시면 전문 스킨케어 전문가의 상담을 통해 간단한 트리트먼트로 자연이 선사하는 최고의 피부로 가꾸어 젊고 건강하며 생기 넘치는 피부로 가꿔드립니다. 여드름 특별 트리트먼트, 기미 특별 트리트먼트, 피부 노화 등 오휘, 시세도, 클레데포의 정품 정품 제품을 사용하여 피부를 관리하는 다양한 방법을 선택할 수 있습니다. 콜라젠 음료와 국가공인인증서가 결합되면 정말 명확한 결과와 시제품을 얻을 수 있을 것입니다. 피부를 관리하고 각질을 제거하여 부드러움과 광채를 회복하고 활력을 강화합니다. 피부가 재생되어 매끄러워지고 항균, 수분이 풍부하고 태양의 영향을 제한합니다. 특히 피부를 가꾸기 위해 네일앤스파 68은 오리지널 제품에 중점을 둡니다. 천연 콜라겐, 오트밀, 일본 해초가 해독 작용을 하여 몸을 진정시키고 부드러운 피부를 선사하여 매끄럽고 완벽하게 만들어줍니다.

MASSAGE NAIL& SPA 68은 통풍이 잘되고 편안한 객실을 갖추고 고객의 요구에 가장 잘 부응하고 합리적인 가격으로 국내외 고객에게 서비스를 제공합니다. 또한, 저희 스파에서는 추가 비용을 지불하지 않고도 별도의 공간으로 편안한 느낌을 받으실 수 있습니다.

С критерием: Молодость – Здоровье – Красота, MASSAGE NAIL & SPA 68 всегда дает клиентам престиж, завоевывая миллионы клиентов неустанными усилиями. Произошло впечатление дружелюбие и профессиональное обслуживание. глубокий для каждого покупателя. Годовщина между нами и клиентами всегда сохраняется и ценится, что становится для нас мотивацией стремиться к дальнейшим улучшениям. «Чтобы клиенты говорили, позвольте клиентам почувствовать» MASSAGE NAIL & SPA 68 всегда показывает свою ценность.

Приходя в MASSAGE NAIL & SPA 68, вы получите консультацию профессиональных экспертов по уходу за кожей, о вашей коже позаботится самая лучшая природа с помощью простых процедур, которые сделают вашу кожу молодой, здоровой и полной жизни. Вы сможете выбрать различные способы ухода за своей кожей, такие как: специальный уход от прыщей, специальный уход от меланодермии, старения кожи с использованием оригинальных и престижных продуктов Ohui, Shishedo, Cledepeau. Сочетание напитка Colagen с сертифицированным государством и сертифицированным сертификатом принесет действительно четкие результаты и пробные продукты. За вашей кожей будут ухаживать и отшелушивать, возвращая ей мягкость, сияние и повышая жизненную силу. Кожа будет регенерирована, чтобы стать гладкой, антибактериальной, богатой влагой и ограничить воздействие солнца … В частности, чтобы побаловать кожу, Nail & Spa 68 уделяет особое внимание продуктам происхождения. Натуральные, как коллаген, овсяные хлопья и японские водоросли выводят токсины, успокаивают тело и делают кожу мягкой, гладкой и идеальной.

MASSAGE NAIL & SPA 68 полностью оборудован просторными и комфортабельными комнатами, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов, разумные цены, обслуживание местных и иностранных клиентов. Кроме того, в нашем Спа вы можете насладиться расслабляющим ощущением в отдельном помещении без дополнительных затрат.

Với tiêu chí: Trẻ – Khỏe – Đẹp, MASSAGE NAIL & SPA 68 luôn mang đến cho khách hàng sự uy tín, chinh phục hàng triệu khách hàng bằng những nỗ lực không ngừng. Sự thân thiện với dịch vụ chuyên nghiệp đã để lại ấn tượng. sâu sắc cho từng khách hàng. Kỷ niệm giữa chúng tôi và khách hàng luôn được lưu giữ và trân trọng, trở thành động lực để chúng tôi cố gắng hoàn thiện hơn nữa. “Khách hàng nói, khách hàng cảm nhận” MASSAGE NAIL & SPA 68 luôn thể hiện giá trị của mình.

Đến với MASSAGE NAIL & SPA 68, bạn sẽ được tư vấn bởi các chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp, làn da của bạn sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất từ ​​thiên nhiên với liệu trình đơn giản, mang đến cho bạn một làn da tươi trẻ, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Bạn sẽ được lựa chọn nhiều cách chăm sóc da khác nhau như: đặc trị mụn, đặc trị nám, lão hóa da từ các sản phẩm chính hãng, uy tín của Ohui, Shishedo, Cledepeau. Kết hợp uống Colagen với chứng nhận và chứng nhận của Nhà nước sẽ mang lại hiệu quả và sản phẩm dùng thử thực sự rõ ràng. Làn da của bạn sẽ được chăm sóc và tẩy tế bào chết, phục hồi sự mềm mại, rạng rỡ và tăng cường sức sống. Da sẽ được tái tạo để trở nên mịn màng, kháng khuẩn, giàu độ ẩm và hạn chế tác động của ánh nắng mặt trời… Đặc biệt, để nâng niu làn da, Nail & Spa 68 chú trọng đến các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ. Tự nhiên như Collagen, bột yến mạch, tảo biển Nhật Bản giải độc giúp làm dịu cơ thể và mang lại làn da mềm mại, trở nên mịn màng hoàn hảo.

MASSAGE NAIL & SPA 68 được trang bị đầy đủ phòng ốc thoáng mát, tiện nghi phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, giá cả hợp lý, phục vụ khách hàng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tại Spa của chúng tôi bạn có thể tận hưởng cảm giác thư thái với không gian riêng biệt mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào

.

Scroll
0567889399